Szukaj

Regulamin Sklepu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO ENJOY STORE PROWADZONEGO PRZEZ FIRMĘ JOYREST SP. Z O. O. SP. K.

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.enjoystore.pl (dalej jako Sklep Internetowy) przez Joyrest Sp. z o. o. (dalej Sprzedający), z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 4, 80-310 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559206, posiadająca NIP 5842741774, REGON 361560216.

2. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@joyrest.pl

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4. Administratorem Danych Osobowych w Sklepie Internetowym jest:

Joyrest Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 4
80-310 Gdańsk
NIP: 584-274-17-74, REGON: 361560216

5. Dane kontaktowe Sprzedającego:

Joyrest Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 4
80-310 Gdańsk
e-mail: sklep@joyrest.pl

6. Adres reklamacyjny:

Enjoy food&life
Al. Grunwaldzka 415
80-309 Gdańsk

§2 Definicje

1. Wyrób – wszelkie wyroby wykonywane na świeżo przez restaurację enjoy food&life mające krótki lub długi termin ważności, dostępne w Sklepie Internetowym.

2. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym.

3. Sok – wyroby napojów z warzyw i owoców, pozyskiwane metodą cold press, wykonywane przez restaurację enjoy food&life dostępne w Sklepie Internetowym.

4. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.enjoystore.pl/strona/dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

5. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

6. Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

7. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.enjoystore.pl/strona/dostawa.

8. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

9. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu Internetowego zawierająca informacje o pojedynczym Wyrobie, Produkcie lub Soku.

10. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

12. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

13. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

14. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

15. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

16. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

17. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

18. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

19. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

20. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.enjoystore.pl/strona/formy-platnosci.

21. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.

22. Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: www.enjoystore.pl/strona/polityka_prywatnosci

26. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

27. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

28. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

29. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

30. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

31. Rejestr UOKiK ¬– rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

32. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

33. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.enjoystore.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.

34. Sprzedający:

Joyrest Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 4
80-310 Gdańsk
NIP: 584-274-17-74, REGON: 361560216
KRS pod numerem: 0000559206
KONTO BANKOWE: 04 1140 2004 0000 3002 7685 9631

35. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

36. Termin realizacji – znajduje się pod adresem www.enjoystore.pl/strona/czas-realizacji.

37. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

38. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

39. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

40. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

41. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

6. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym.

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.enjoystore.pl, należy je wszystkie wyłączyć́.

9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep Internetowy w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

11. Kupujący zobowiązany jest do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju płatności;

d. wybór miejsca wydania rzeczy;

e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję”.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

5. Realizacja zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

6. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

8. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 5b.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Sprzedający informuje Kupującego, iż prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Wyrobów oraz Soków, nie przysługuje Kupującego w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 pkt 4) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), w tym w przypadkach zawarcia umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

2. Kupujący dokonując zamówienia Wyrobów oraz Soków przyjmuje do wiadomości, iż stanowią one rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia, w związku z czym nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

3. Konsumentowi, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

4. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu dostępnym pod adresem www.enjoystore.pl/strona/reklamacje-zwroty i wysyłając na adres e-mail sklep@joyrest.pl.

6. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5 Reklamacja

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi Wyrobów, Produktów lub Soków bez wad. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Wyrób, Produkt lub Sok ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany Wyrobu na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna.

2. Powyższe uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują tylko Klientom będącym Konsumentami. W stosunkach między Sprzedającym, a Klientem nie będącym Konsumentem rękojmia za wady jest wyłączona.

3. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku wyrobów żywnościowych, żądania wynikające z rękojmi należy złożyć przed upływem daty minimalnej trwałości Wyrobu lub terminu jego przydatności do spożycia, zgodnie z ustawą tj. z dnia 8 kwietnia2015 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594).

4. Reklamacje w sklepie internetowym rozpatrywane są dwu etapowo.

5. Pierwszym etapem jest wypełnienie przez Kupującego Formularza Reklamacji dostępnego pod adresem: www.enjoystore.pl/strona/reklamacje-zwroty i podesłanie go wraz ze skanem paragonu / faktury VAT oraz zdjęciami wady na adres e-mail:sklep@joyrest.pl.

6. Po pozytywnym rozpatrzeniu pierwszego etapu, wadliwy Wybór, Produkt lub Sok należy przesłać nam wraz z oryginałem paragonu / faktury VAT na adres Sprzedającego: ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 4, 80-310 Gdańsk;

7. Sprzedający, po otrzymaniu reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem zwrotnej wiadomości email.

8. W przypadku uznania reklamacji, reklamowany Wyrób, Produkt lub Sok zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów Wyrobu, Produktu lub Soku), Sprzedający zwróci Konsumentowi równowartość ceny reklamowanego Wyrobu, Produktu lub Soku, zgodnie z procedurą opisaną w § 6 Regulaminu.

9. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Konsumentowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

10. Dostarczenie Wyrobu niezamówionego przez Klienta następuje na ryzyko Sprzedającemu i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań.

11. Sprzedający informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z poza sądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Wyrobów, Produktów lub Soków, m.in. poprzez złożenie przez Kującego po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowejhttp://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Konsumenta, chcący skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, ma dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresemhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§6 Zasady dokonywania zwrotu należności Klientom

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedający do zwrotu należności uiszczonych przez Klienta, zwrot ten następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zaistnienia w/w okoliczności.

2. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

3. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedający identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą mailową. W takim wypadku, zwrot należności zostanie przekazany na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji wyrażonej w następujący sposób:

a) listownie do biura Sprzedającego na adres: ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 4, 80-310 Gdańsk,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sklep@joyrest.pl.

§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

a. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;

b. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

c. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

d. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy

6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

§8 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący Bedą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w zżycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.enjoystore.pl/strona/regulamin-sklepu). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 14.2 (Gdańsk, 25 maja 2018 roku)

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dodaj do niego pierwsze produkty. :)

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj